ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA - ZBRASLAV

Historie

Počátky zbraslavského hudebního školství

Tradice zbraslavského hudebního školství sahá až do 19. století. V minulosti bylo samozřejmostí, že rektor a později správce školy či řídící učitel vyučovali hudbě. Nejinak tomu bylo i na Zbraslavi. 8. července 1888 zdejší učitel Karel Černý dostal povolení Okresní školní rady vzdělávat žáky podle přání rodičů v hudbě, především ve hře na housle. Tak vznikla první soukromá hudební škola na Zbraslavi. Roku 1890 si hudební školu otevřel také ředitel kůru u sv. Jakuba Jaroslav Koreis. Nacházela se v jeho domě č. p. 129 (dnes 666) v Košíkářské ulici, a to až do roku 1930, kdy zemřel. Další hudební školy si na Zbraslavi otevřeli učitelé Václav Engerer, Míla Antošová-Zurynková a Hilda Bauerová.

 
Základní hudební škola


Stávající škola patří mezi nejstarší v celé Praze. Ustavující schůze Městského hudebního ústavu ve Zbraslavi se konala již 12. dubna 1949 v sále restaurace Kotva. O podnícení zájmu mezi rodiči se nejvíce zasloužil ředitel národní školy Antonín Babíček a úředník městské spořitelny František Kadleček. Samotné vyučování pak začalo 15. dubna ve třech učebnách v přízemí domu č. p. 163 v Hálkově ulici (dnes K Přístavišti 610). Škola měla 4 pedagogy a navštěvovalo ji 111 žáků. Jejím prvním ředitelem se stal hudební skladatel Antonín Švehla. Školné činilo 150 Kčs, veřejné koncerty se konaly v aule zbraslavského zámku. Ještě téhož roku byla zprovozněna pobočka ve Vraném nad Vltavou, o 6 let později také pobočka v Radotíně. Chod školy byl finančně podporován Místním národním výborem. 7. října 1949 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel hudebního ústavu ve Zbraslavi. Podle zápisů z kroniky lze usuzovat, že veřejná činnost školy byla nesmírně bohatá. K zásadním změnám v organizaci celého hudebního školství, které se pochopitelně dotkly i zdejšího ústavu, došlo v roce 1957. Hudební školy byly plošně přejmenovány na základní hudební školy, kde se měli vzdělávat budoucí kvalifikovaní profesionálové i amatéři. Školy dostaly organizační řád, pracovní řád učitelů i jednotné vyučovací osnovy. V roce 1958 se novou ředitelkou stala Hana Nevrklová. Výuka probíhala vedle již zmíněné budovy zároveň také v budově č. p. 30 (dnes 457) na Zbraslavském náměstí (dnešní lékárna). V září 1960 byla otevřena další pobočka v Davli nad Vltavou.

 

Lidová škola umění
10. června 1961 byly vyhláškou č. 48 Ministerstva školství zřízeny lidové školy umění. Pro okres Praha – západ bylo ustanoveno jednotné vedení všech škol se sídlem v Modřanech. Tím se zbraslavská LŠU stala pobočkou. Měla 6 pedagogů a 143 žáků, zatím pouze v hudebním oboru. V září 1963 byl nově otevřen taneční obor, jehož výuka zpočátku probíhala v sále závodního klubu ROH „Léčivé rostliny“ v Kotvě. O dva roky později pak vznikl obor literárně dramatický. Ve školním roce 1964/65 došlo k reorganizaci škol v okrese Praha – západ, jelikož se tak velký celek organizačně neosvědčil. Okres tak byl rozdělen na tři části: modřanskou, nebušickou a vranskou. Zbraslavská škola nadále spadala pod LŠU Modřany, kde v té době nastoupil nový ředitel dr. Bedřich Čapek. 1. ledna 1968 však byly Modřany přičleněny k území hlavního města a LŠU Zbraslav se stala opět samostatnou školou. Rozsáhlá rekonstrukce budovy školy v roce 1968 a 1969 umožnila k 1. září 1969 otevření výtvarného oboru. Zároveň byl ale pro nedostatečný zájem zrušen obor literárně dramatický. Ve škole v tu dobu působilo 9 pedagogů, kteří vyučovali 145 žáků. Vedení školy začalo úzce spolupracovat s místní ZDŠ a pořádat pro děti tematické zájezdy po místech hudební minulosti v naší zemi. V roce 1972 ředitelka Hana Nevrklová odjela do zahraničí a její místo zaujala dosavadní ředitelka davelské pobočky Hana Rendeková. Oficiálně se stala ředitelkou 14. srpna 1976. Za jejího působení se škola nadále významně podílela na zdejším kulturním životě. Byla rozvinuta spolupráce se školní družinou a s mateřskými školami, pořádaly se koncerty pro důchodce, učitelské koncerty, žáci vystupovali na rozličných kulturních akcích MNV (zlaté svatby, vítání občánků atd.). 1. července 1974 byla také Zbraslav přičleněna k území hlavního města Prahy a zdejší škola se dostala pod školskou správu ONV v Praze 5. Pohromou byla událost z roku 1984, kdy představitelé Národní galerie zakázali škole pořádat koncerty na zbraslavském zámku. V roce 1986 se škola přestěhovala do bývalé budovy jeslí v Žitavského ulici č. p. 516, kde byly konečně všechny obory pohromadě. Od 1. září 1988 škola poskytovala kompletní oborovou nabídku, neboť byl znovu otevřen literárně dramatický obor. Celkem měla LŠU 336 žáků a 10 pedagogů.

 

Základní umělecká škola

1. září 1991 byly lidové školy umění transformovány na základní umělecké školy (ZUŠ) a staly se nedílnou součástí našeho základního školství. Po listopadu 1989 směla zbraslavská škola opět pořádat koncerty na zámku i v kostele sv. Jakuba. Budova školy však byla zrestituována, a tak se ZUŠ v září 1991 zatím naposledy stěhovala, a to do budovy tehdejšího Kulturního domu v ulici U národního výboru (dnes Opata Konráda) č. p. 1196. 21. března 1992 se stala kolektivním členem Zbraslavské kulturní společnosti. V roce 1991 se účastnila oslav ukládání ostatků posledních Přemyslovců a o rok později oslav sedmistého výročí založení zbraslavského kláštera. 1. července 1997 se novým ředitelem stal Mgr. Karel Nedoma. Pod jeho vedením škola rozvinula spolupráci s vybranými pražskými ZUŠ, ale také se školami z Piešťan a z německých měst Grafenau a Freyung. V rámci partnerství mezi nimi se uskutečnilo několik výměnných zájezdů. Během ničivé povodně v roce 2002 se podstatná část budovy školy ocitla pod vodou, a tak byla nutná částečná rekonstrukce. Významným mezníkem bylo otevření Městského domu v roce 2005, díky kterému škola konečně získala vyhovující koncertní sál. Do té doby byly koncerty pořádány v akusticky méně vhodných prostorách Divadla Jana Kašky. To je však nadále využíváno k vystoupením tanečního oddělení. V souvislosti s vybudováním obřadní a koncertní síně v Městském domě ZUŠ získala také zajímavou možnost výuky hry na varhany, již poskytuje jako jedna z mála škol. V budově Městského domu se nachází i výstavní síň, příležitostně využívaná výtvarným oddělením. Během působení Karla Nedomy došlo k významnému materiálnímu dovybavení školy, k navýšení počtu vyučovaných nástrojů (včetně netradičních varhan a harfy) a v neposlední řadě k navýšení počtu učitelů i žáků. Dnes na škole pracuje 19 pedagogů a navštěvuje ji 411 žáků, z toho 251 jen v hudebním oboru. Naproti tomu literárně dramatické oddělení bylo v roce 2006 opětovně zrušeno. Škola se podílí na organizaci tradičních místních kulturních akcí, jako jsou např. Zbraslavské Vánoce nebo Zbraslavík. S nemalými úspěchy se prezentuje na rozličných přehlídkách a soutěžích, a to ve všech poskytovaných oborech.

Copyright © 2013 - 2020 | Základní umělecká škola Zbraslav. Všechna práva vyhrazena


email: info@zuszbraslav.cz | Telefon: +420257922374